clock
Persoonlijke service
thumbs-up
Alles tot in de puntjes geregeld
euro
Betaald programma gegarandeerd
people
Arrival Package
certificate
Aussie Specialist

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Stage-Australia: Gevestigd te Amsterdam, Nederland, de eigenaar.
 • Deelnemer: Iedere (rechts) persoon in opdracht van wie Stage-Australia service levert en verricht, dan wel met wie Stage-Australia een overeenkomst aangaat of met wie Stage-Australia in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst
 • Programma: De service waar de deelnemer zich voor inschrijft. Namelijk: stage, afstuderen, traineeship visum dienst, Work & Travel
 • Positie: De werkzaamheden en omschrijving hiervan die de deelnemer zal uitvoeren bij de Host company binnen het programma van Stage-Australia
 • Host company: Het bedrijf gevestigd in het buitenland waar de deelnemer zijn programma zal uitvoeren
 • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Stage-Australia en deelnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop

Artikel 2. Verplichtingen Stage-Australia

Stage-Australia is verplicht de verkochte service met toebehoren over te dragen en af te leveren. Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover Stage-Australia zelf daarbij belang behoudt, is Stage-Australia slechts verplicht om aan de deelnemer op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven. (Art. 7:9 BW)

Artikel 3. Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd(Art. 6:231 BW)
 2. De wederpartij, genoemd de deelnemer, is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende. (Art. 6.232 BW) De deelnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden door middel van het voldoen van de aanbetaling.

Artikel 4. Akkoord Algemene voorwaarden

Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-Australia tot een mogelijke overeenkomst komen. Wanneer de deelnemer besluit door te gaan na het intake gesprek met een gekozen programma van Stage-Australia volgt een aanbetaling. Door middel van het voldoen van de aanbetaling die daarop volgt gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stage-Australia.

Artikel 5: Annulering van programma

Artikel 5A: Stage-Australia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten van een deelnemer tijdens het programma bij de host company. Wanneer de deelnemer wordt ontslagen, waarbij aan te tonen is dat dit niet aan de deelnemer te wijten valt kan de deelnemer een passende vervangend programma aanvragen tegen betaling indien mogelijk met visum. De deelnemer kan geen kosten voor bemiddeling of visum retour krijgen indien ontslag volgt. 

Artikel 5B: Stage-Australia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor resultaten van de deelnemer voorafgaande aan het programma. Mochten de resultaten eventuele invloed hebben op het programma of de start van het programma zullen de bemiddelingskosten bij de deelnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5C: De deelnemer kan de bemiddeling annuleren als wordt voldaan aan de voorwaarden van Artikel 8. 

Artikel 6: Vlucht en Visum

Artikel 6A: Stage-Australia verzorgt de visum aanvraag van de deelnemer. Wanneer de deelnemer, om welke rede ook, geweigerd wordt aan de grens bij het land van bestemming, of een land waar een tussenstop wordt gemaakt, kan Stage-Australia hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Artikel 6B: Stage-Australia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor afkeuring van het visum van de Australische ambassade. Tevens is Stage-Australia niet verantwoordelijk voor eventuele afkeuring van het visum op grond van de student of host-company. 

Artikel 6C: In geval van politieke invloeden met betrekking tot onderlinge banden tussen Nederlandse en Australische overheid en invloed tussen Australische overheid en Ambassades/Consulaten waar Stage-Australia geen invloed op kan uitoefenen kan geen aansprakelijkheid bij Stage-Australia worden neergelegd. 

Artikel 6D: Wanneer er een wijziging in de vlucht naar bestemming plaats vind kan Stage-Australia hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Mocht de deelnemer niet op de eerste dag van zijn/haar programma aanwezig kunnen zijn door soort gelijke voorvallen, en hierdoor door de host company ontbonden worden aan zijn/haar contract zijn de kosten niet te verhalen op Stage-Australia. De deelnemer heeft de mogelijkheid Stage-Australia te laten bemiddelen in een nieuw programma/positie. Hiervoor worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

Artikel 6E: Wanneer er een vertraging plaats vindt vanwege de visum procedure is Stage-Australia hier niet verantwoordelijk voor. De visumaanvraag wordt door de Australische overheid behandeld. Work & Holiday visum kan binnen 2 werkdagen worden aangevraagd. Het Occupational Trainee visum neemt 8 tot 12 weken in beslag, maar kan afwijken. 

Artikel 6F: Mocht het visum (Work & Holiday of Occupational Trainee) worden afgekeurd kan de deelnemer zijn/haar betaling nier retour ontvangen.

Artikel 7: Huisvesting

Huisvesting wordt door Stage-Australia in samenspraak met de deelnemer verzorgd. De deelnemer zal degene zijn die de reservering moet maken bij de desbetreffende makelaar/organisatie, hierbij wordt hij/zij geassisteerd door Stage-Australia. Stage-Australia geeft geen garanties over de huisvesting qua faciliteiten, hygiëne, inboedel en veiligheid. Ook is Stage-Australia niet aansprakelijk voor eventuele overlast, schade veroorzaakt door de deelnemer in de woning. Op de website www.stage-australia.nl worden enkel prijs indicaties aangegeven voor huisvesting en kunnen gezien de tijd van het jaar, waarde van de valuta, duur van het programma, locatie van het programma, fluctueren. 

Artikel 8: Inschrijving/Betalingen

Artikel 8A: Het invullen van het inschrijfformulier is volledig vrijblijvend. Allereerst volgt een vrijblijvend intake gesprek waarbij de deelnemer en Stage-Australia tot een mogelijke overeenkomst komen. Door middel van het voldoen van de aanbetaling die daarop volgt gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van Stage-Australia. Er worden geen kosten in rekening gebracht tot het moment dat de deelnemer na het vrijblijvende intake gesprek akkoord geeft voor de start van de bemiddeling voor een programma van Stage-Australia. De aanbetaling bedraagt €450,- euro.

Artikel 8B: Tijdens het intake gesprek geeft de deelnemer een omschrijving van de gewenste positie binnen een programma van Stage-Australia. Aan de hand van deze omschrijving verzorgt Stage-Australia het programma en positie. Wanneer achteraf blijkt dat deelnemer/opleiding instituut niet akkoord gaat met de omschrijving die tijdens het intake gesprek is gegeven  zal de deelnemer de aanbetaling niet retour krijgen. De deelnemer wordt via email op de hoogte gebracht van de besproken positie omschrijving tijdens de intake binnen het programma van Stage-Australia. Wanneer Stage-Australia een passende positie heeft gevonden aan de hand van de omschrijving van de deelnemer en de deelnemer geeft hiervoor akkoord, zullen de resterende bemiddelingskosten in rekening worden gebracht bij de deelnemer. Het akkoord voor de positie kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden door de deelnemer naar Stage-Australia.

Artikel 8C: De deelnemer kan de bemiddeling annuleren bij het overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad. In dit geval ontvangt de deelnemer  €175,- van de aanbetaling retour van Stage-Australia. Wanneer de deelnemer is aangenomen voor een programma worden de kosten voor de bemiddeling en visum niet vergoed. In sommige gevallen kan de deelnemer aanspraak maken op dit bedrag via een reisverzekering.

Artikel 8D: Afwijzen programma/positie. Stage-Australia hanteert geen maximum aantal bedrijf waar de deelnemer bij wordt voorgedragen. Mocht de deelnemer het programma annuleren, en de deelnemer heeft 2 of meer bedrijven afgewezen of de deelnemer is door 2 of meer bedrijven afgewezen, dan zal de deelnemer de aanbetaling niet retour ontvangen. 

Artikel 8E: Facturering
De factuur dient binnen 10 dagen na ontvangst betaald te worden. Wordt het bedrag binnen dit termijn niet voldaan zal een herinnering volgen waarbij het bedrag binnen 5 dagen voldaan dient te worden. Blijft de betaling na herinnering uit zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Kosten van incassobureau worden volledig verhaald op de deelnemer. Incassobureau is aangesloten bij de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen) en zal de wettelijke rente toepassen. Facturering geschied online via e-mail.

 Artikel 8F: Retour aanbetaling
Er wordt €175,- van de aanbetaling geretourneerd wanneer Stage-Australia geen passende positie heeft gevonden en onder voorwaarde van:

 • Stage-Australia krijgt minimaal tot 3 weken voor de start van het geplande programma de tijd om een passende positie binnen het programma te vinden en, Stage-Australia krijgt minimaal 2 maanden de tijd om een passende positie te vinden. Deze 2 maanden gaan in vanaf het moment dat de aanbetaling is voldaan en de CV en motivatiebrief van de student door Stage-Australia zijn nagekeken en goedgekeurd.
 • Wanneer de deelnemer akkoord gaat met een positie, wat zowel mondeling als schriftelijk kan worden gegeven, zal de aanbetaling niet retour worden gestort en zal de deelnemer in rekening worden gebracht voor het resterende bedrag van de programma kosten.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor de positie en programma beschrijving tijdens het intake gesprek. Wanneer derden (te noemen: educatieve instelling) niet akkoord gaan met het programma/positie is de deelnemer hiervoor verantwoordelijk. De deelnemer dient Stage-Australia tijdens het intake gesprek op de hoogte te brengen van de eisen van eventuele betrokkende partijen.
 • Wanneer het programma niet kan plaatsvinden vanwege overmacht buiten schuld om van de deelnemer of Stage-Australia, zal de deelnemer geen refund van de aanbetaling ontvangen. De aanbetaling kan dan gebruikt worden voor een programma op een later moment. 

Artikel 9. Locatie programma

De deelnemer kan een voorkeur uitspreken voor een locatie in Australie waar het programma zal plaats vinden. Echter behoudt Stage-Australia zich het recht voor om ook naar mogelijkheden buiten de gewenste locatie te kijken. De kosten voor de locatievoorkeur bedragen €350. De kosten zijn niet restitueerbaar, tenzijn deelnemer buiten de locatievoorkeur geplaatst wordt.